ANVÄNDARVILLKOR - MEDITUNER

 1. ANVÄNDARVILLKOR
  1. Följande användarvillkor gäller mellan MediTuner AB, org. 556982-8295 (nedan kallat ”MediTuner” eller ”vi”), och den individ som registrerats som enskild användare av MediTuners AsthmaTuner (”Användaren”).
  2. AsthmaTuner är ett patentsökt digitalt egenvård- och stödsystem som ger astmatiker en individuellt anpassad behandlingsrekommendation och sammankopplar patienterna med sjukvården för förbättrad egenvård och vård genom en applikation som laddas ner till Användarens smarta telefon (”Applikationen”) samt genom en spirometer som ansluts till den smarta telefonen för att mäta lungfunktion (i fortsättningen benämnd ”Tjänsten”).
  3. Med "Användarkonto" avses det konto som Användaren tillhandahålls för åtkomst till Tjänsten. Användaren kan välja att ge Användarens vårdgivare åtkomst till de uppgifter som Användaren registrerar i Användarkontot. Användaren kan vidare genom Användarkontot ge tillstånd till Vårdgivare att skapa en behandlingsplan inom ramen för Tjänsten.
  4. Användarvillkoren gäller avseende Användarens Användarkonto, Tjänsten och tillhörande tjänster på den elektroniska webbplats för Användaren och Vårdgivaren som MediTuner tillhandahåller genom Applikationen för iOS och Android samt via webbsidan (www.asthmatuner.com).
  5. En förutsättning för leverans av Tjänsten är (i) att Användaren disponerar över en smart telefon som stödjer Tjänsten samt (ii) att Användaren vid första inloggningstillfället elektroniskt accepterar MediTuners vid var tid gällande användarvillkor för Tjänsten. Om Användaren inte accepterar användarvillkoren eller MediTuner inte tillhandahålls för Tjänsten nödvändig information är inte MediTuner skyldig att tillhandahålla Tjänsten.

 2. ANVÄNDARREGISTRERING
  1. För att använda Tjänsten laddar Användaren ned Applikationen och kan sedan registrera sina användaruppgifter och skapa ett användarkonto efter att ha verifierat sin identitet direkt i Applikationen. Genom sådan registrering accepterar användaren dessa användarvillkor.
  2. För att registrera sig för Tjänsten måste Användaren ha ett eget telefonnummer och en registrering får enbart vara avsedd för personligt bruk. Den som är vårdnadshavare för ett barn har dock rätt att nyttja Tjänsten genom att skapa ett konto för barnets räkning. För konton som skapats åt barn gäller samma användarvillkor.

 3. ANVÄNDARENS ANSVAR
  1. Användaren förbinder sig till att:
   1. inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig egenvård eller vård av astma och endast i de fall där Användaren är behörig enligt ”Användarregistrering” ovan;
   2. genast meddela MediTuner via support@asthmatuner.com om Användaren misstänker att någon annan person fått tillgång till Användarens tvåfaktorsautentisering eller på annat sätt till Användarens inloggning till MediTuner;
   3. utan dröjsmål anmäla avbrott eller fel i Tjänstens tillgänglighet till MediTuners kundtjänst via support@asthmatuner.com;
   4. vid användarregistrering enligt ovan lämna uppgifter som är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sitt Användarkonto uppdaterat och aktuellt och genast meddela ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, m.m.;
   5. inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) Användaren inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för MediTuner eller tredje man.

 4. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER
  1. Användaren har rätt att när som helst utan skäl frånträda Tjänsten genom att avregistrera sig som Användare.
  2. Om Användaren som konsument har klagomål i fråga om hur användarvillkoren behandlas och vi inte håller med kan Användaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi följer ARN:s rekommendationer. Se även EU-kommissionens hemsida för alternativ tvistelösning avseende konsumenters onlineköp.

 5. MEDITUNERS ANSVAR
  1. Det åligger MediTuner att säkerställa att Tjänsten uppfyller de regulatoriska krav som ställs på en medicinteknisk produkt av aktuellt slag.
  2. MediTuner är ansvarig för Tjänstens funktion och kvalitet och åtar sig att erbjuda skälig teknisk support till Användaren.
  3. MediTuner lämnar inga garantier och gör inga åtaganden, inklusive (men inte begränsat till) garantier eller utfästelser avseende Tjänsten utöver vad som uttryckligen framgår av användarvillkoren.
  4. MediTuner ska under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot Användare för skador till följd av leverans av Tjänsten, varken direkta eller indirekta, såvida inte annat följer av tillämplig tvingande lagstiftning.
  5. MediTuner ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt tvingande tillämplig lagstiftning. MediTuner är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lagstiftning, utge ersättning till Användaren med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från MediTuners sida.

 6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, vidareutveckling eller annan bearbetning eller modifiering därav, tillhör MediTuner.
  2. Användaren förbinder sig att inte utan MediTuners skriftliga medgivande göra Tjänsten tillgänglig till annan än Användaren på de villkor som anges i användarvillkoren.
  3. Användaren äger inte rätt att göra ingrepp i Tjänsten eller avlägsna eller ändra varumärke, varunamn, copyrightangivelse eller annan märkning vid marknadsföring av Tjänsten. Användaren äger inte heller rätt att i vidare mån än som följer av upphovsrättslagen modifiera, komplettera, dekompilera eller reassemblera Applikationen för att efterbilda dess källkod.
  4. Användaren ska utan dröjsmål informera MediTuner om intrång eller misstänkt intrång i MediTuners immateriella rättigheter till Tjänsten. MediTuner har ingen skyldighet att försvara sådana rättigheter.

 7. UPPSÄGNING
  1. Användarvillkoren gäller tills vidare. MediTuner och Användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet, MediTuner har en uppsägningstid om en (1) månad.
  2. Om Användaren vill upphöra med att använda Tjänsten ska Användaren vända sig till sin Vårdgivare eller till MediTuner på support@asthmatuner.com för borttagning av konto. Sker sådan uppsägning ska MediTuner skyndsamt ta bort det avslutade Användarkontot samt avlägsna all tillhandahållanden och Användarens personuppgifter (om inte tillämplig lagsstiftning kräver annat), i enlighet med tillämplig personuppgiftspolicy.
  3. Uppsägning av användarvillkoren ska inte påverka någon Parts rättigheter och skyldigheter som uppkommit före dagen för uppsägningen.
  4. Om MediTuner bedömer att Användaren missbrukar Tjänsten kan Användaren komma att omedelbart stängas av och MediTuner äger då rätt att omedelbart säga upp användarvillkoren. Användaren kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.
  5. MediTuner kan när som helst, utan föregående meddelande till, eller godkännande av, Användaren, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

 8. ÄNDRINGAR OCH ÖVERLÅTELSER
  1. MediTuner har rätt att göra ändringar i dessa användarvillkor, och publicerar i så fall de nya användarvillkoren på asthmatuner.com/support/instructions. MediTuner kommer att underrätta Användaren om dessa förändringar och inhämta samtycke från Användaren för de nya användarvillkoren.
  2. Försäljning av MediTuner eller överlåtelse av rättigheterna till varan och Tjänsten inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje part kan ske utan meddelande till, eller godkännande av, Användaren.

 9. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
  1. Avtalsvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av användarvillkor avgörs av allmän domstol. Mer information om detta hittar Användaren på www.asthmatuner.com.
PERSONUPPGIFTSPOLICY - MEDITUNER

INTRODUKTION

MediTuner AB, 556982-8295 (”MediTuner”) behandlar personuppgifter i MediTuners system AsthmaTuner. AsthmaTuner är ett patentsökt digitalt egenvård- och stödsystem som ger astmatiker (”Användaren”) en individuellt anpassad behandlingsrekommendation (i fortsättningen benämnd ”Tjänsten”) som kan tillhandahållas genom Användarens vårdgivare (”Vårdgivaren”).

MediTuner är personuppgiftsansvarigt för personuppgifter som Användaren tillför direkt genom Tjänstens ”Användarkonto” och all efterföljande behandling av personuppgifter som finns i Användarkontot.

Om Användaren godkänner en förfrågan från Vårdgivaren att koppla patientens Användarkonto till Vårdgivarens konto i Tjänsten (”Vårdgivarkonto”) är Vårdgivaren personuppgiftsansvarig för all behandling som sker inom ramen för Vårdgivarkontot och MediTuner behandlar dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde i förhållande till respektive Vårdgivare.

MediTuner åtar sig att behandla Användares personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och, i tillämpliga fall, Vårdgivarens instruktioner samt att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärderna som överenskommits och som erfordras för att skydda de uppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att tillhandahålla Tjänsten, d.v.s. AsthmaTuner som ger astmatiker en individuellt anpassad behandlingsrekommendation. Härutöver kan personuppgifter komma att användas för marknadsföringsändamål, såsom utskick av nyhetsbrev.

Om Användaren har frågor gällande MediTuners personuppgiftsbehandling kan Användaren kontakta MediTuner för att få svar. Information om hur du/Användaren kontaktar MediTuner finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan. För frågor avseende Vårdgivarens behandling av Användarens personuppgifter hänvisas till respektive Vårdgivare.

PERSONUPPGIFTSPOLICYNS TILLÄMPNINGS-OMRÅDE

För vem gäller Personuppgiftspolicyn

Denna Personuppgiftspolicy (nedan ”Personuppgifts-policyn”) är tillämplig på individer som registrerar ett Användarkonto på AsthmaTuner. Användaren behöver inte lämna några personuppgifter, men MediTuner kommer inte kunna tillhandahålla Tjänsten om du/Användaren inte lämnar nödvändiga Personuppgifter och Känsliga Personuppgifter (se definitioner nedan).

För vad gäller Personuppgiftspolicyn

Personuppgiftspolicyn är till för att Användare av Tjänsten ska känna sig trygga med att MediTuner behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Personuppgiftspolicyn är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som MediTuner utför i egenskap av personuppgiftsansvarig och för de ändamål som framgår under rubriken nedan.

När gäller inte Personuppgiftspolicyn

Personuppgiftspolicyn gäller inte för respektive Vårdgivares behandling av personuppgifter inom ramen för Vårdgivarkontot. I dessa fall är, som nämnts ovan, Vårdgivare personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen, och MediTuner behandlar då Användarens Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde i förhållande till respektive Vårdgivare. I sådana fall hänvisas du/Användaren att söka information om personuppgiftsbehandlingen från din Vårdgivare.

Personuppgiftspolicyn gäller inte i förhållande till utomstående webbplatser eller system som inte ägs eller administreras av MediTuner. MediTuner har inte granskat dessa system, webbplatser eller övriga webbplatser som innehåller länkar till MediTuners webbsida. Personuppgiftspolicyn är inte tillämplig på behandling av personuppgifter som sker på sådana webbplatser och MediTuner är inte ansvarigt för personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av MediTuners webbplats. Användaren bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan Användaren lämnar ut sina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsten kan det förekomma personuppgifter som avser Användarens identifikation (namn och personnummer), kontaktuppgifter, hälsodata, referensvärden (exv. kön och vikt), omvärlds- och miljödata (exv. geografisk position), anslutningar (exv. uppgifter om Användarens anhöriga) och distribution (såsom Användarens adress). (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (nedan ”Känsliga Personuppgifter”). Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, sjukdom, behandling och läkarbesök.

Inom ramen för Tjänsten kan MediTuner komma att behandla Känsliga Personuppgifter bestående av uppgifter om Användarens astma, övriga uppgifter relaterade till Användarens hälsotillstånd och uppgifter om Användarens etnicitet.

SAMTYCKE

När du/Användaren ansluter dig till Tjänsten samtycker du till att MediTuner använder och behandlar Användarens Personuppgifter och Känsliga Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i Personuppgiftspolicyn, se ändamål 1 nedan.

Användaren kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke. Om du/Användaren återkallar ditt samtycke kommer Tjänsten dock inte längre kunna tillhandahållas till dig/Användaren.

VAD ANVÄNDER MEDITUNER PERSONUPPGIFTER TILL?

För ändamål 2 ovan behandlas endast anonymiserade uppgifter. För ändamål 3 ovan behandlas inga Känsliga Personuppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

För ändamål 1 ovan, behandlar MediTuner Användarens Personuppgifter med stöd av Användarens samtycke.

För ändamål 2 ovan, behandlar MediTuner endast anonymiserade uppgifter, vilket innebär att uppgifterna inte är att betrakta som Personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. MediTuner behöver därför inte ange någon rättslig grund för detta ändamål.

För ändamål 3 ovan, behandlar MediTuner Användarens Personuppgifter med stöd av sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Tjänsten, samt skicka nyhetsbrev till Användaren och tillhandahålla Användaren uppdateringar kring Tjänsten. MediTuner har i dessa fall gjort en intresseavvägning, där MediTuner bl.a. beaktat att endast begränsade kategorier av Personuppgifter behandlas för detta ändamål samt att Användaren när som helst kan motsätta sig denna behandling.

INFORMATION TILL ANNAN

De Personuppgifter som Användaren tillför Användarkontot kommer, i tillämpliga fall, överföras till Vårdgivaren i Vårdgivarkontot. MediTuner kommer utöver detta inte att utan Användarens tillstånd lämna ut Användarens Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Personuppgiftspolicy.

MediTuner kommer inte att vidarebefordra Användarens Personuppgifter till tredje part för kommersiellt bruk.

MediTuner kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till Tjänsten. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade för Tjänsten. MediTuner kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. MediTuner kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina/ditt barns Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina/ditt barns Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla Tjänsten.

I de fall leverantörer behandlar personuppgifter för MediTuners räkning, i egenskap av så kallat personuppgiftsbiträde, kommer MediTuner ingå ett avtal med leverantören för att reglera personuppgiftsbehandlingen, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

En Användares personuppgifter kan komma att överföras eller överlämnas till en köpare eller potentiell köpare vid försäljning, överlåtelse eller annan överföring av all eller en del av MediTuners verksamhet eller tillgångar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

MediTuner kommer inte att föra över Användarens Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

MediTuner förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om MediTuner gör några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer MediTuner att publicera dessa ändringar på www.asthmatuner.com. Användaren rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Om MediTuner ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när Användarens samtycke för Personuppgifter som behandlas för ändamål 1 (se ovan) samlades in, kommer MediTuner att underrätta om dessa förändringar och vid behov inhämta nytt samtycke till MediTuner personuppgiftsbehandling för ändamål 1.

RADERING AV UPPGIFTER

Användarens Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och MediTuner kommer att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Användaren har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de Personuppgifter som är under behandling (registerutdrag). För eventuella ytterligare kopior som begärs kan MediTuner komma att ta ut en rimlig avgift på grundval av administrativa kostnader. Rätt till en kopia ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

Användaren har rätt begära att MediTuner korrigerar Personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om Användaren visar att ändamålet för vilket Personuppgifterna behandlas inte längre är tillåtet, nödvändigt eller rimligt under omständigheterna, kommer de aktuella Personuppgifterna raderas, om det inte finns några lagbestämmelser som anger annat.

Användaren har rätt att återkalla samtycke för fortsatt behandling av de Personuppgifter MediTuner behandlar med sådan rättslig grund (”rätten att bli bortglömd”).

Användare har även rätt att få de Personuppgifter som de själva lämnat till MediTuner överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), samt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen.

Användaren har rätt att invända mot behandling av Personuppgifter som stöds på intresseavvägning som rättslig grund. MediTuner kommer i så fall att upphöra med behandlingen om MediTuner inte kan visa tvingande legitim grund för behandling som överväger Användarens intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av Personuppgifter utför för etablering, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

SÄKERHET

MediTuner vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

KLAGOMÅL

Om Användaren har klagomål angående MediTuners behandling av dess personuppgifter har Användaren möjlighet att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du är även välkommen att kontakta MediTuner i sådant fall.

KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor om MediTuner Personuppgiftspolicy eller angående MediTuners behandling av Personuppgifter, kontakta:

MediTuner AB, org. 556982-8295
Kontaktperson: Eric Alhanko
Box 3161, 10363 Stockholm, Sweden
info@medituner.se