BRUKSVILKÅR - ASTHMATUNER

 1. BRUKSVILKÅR
  1. Følgende bruksbetingelser gjelder mellom MediTuner AB, org. 556982-8295 (heretter kalt "MediTuner" eller "vi"), og personen som registreres som en individuell bruker av MediTuners AsthmaTuner ("Brukeren").
  2. AsthmaTuner er et patentsøkt digitalt støttesysten for egenbehandling og egenoppfølging av astma. AsthmaTuner gir astmatikere en individuelt tilpasset behandlingsanbefaling og kobler pasienter med helsevesenet for forbedret egenbehandling og -oppfølging gjennom en applikasjon som lastes ned til brukerens smarttelefon ("Applikasjon") og gjennom et spirometer som kobles til en smarttelefon for å måle lungefunksjon (heretter kalt "Tjenesten").
  3. "Brukerkonto" betyr kontoen som er opprettet til Brukeren for tilgang til Tjenesten. Brukeren kan velge å gi brukerens helsepersonell tilgang til informasjonen som Brukeren registrerer i brukerkontoen. Brukeren kan videre, gjennom Brukerkontoen, autorisere behandlende lege til å lage en Behandlingsplan innenfor rammen av Tjenesten.
  4. Bruksvilkårene gjelder for Brukerkontoen, Tjenesten og relaterte tjenester på det elektroniske bruker- og omsorgsleverandør nettstedet levert av MediTuner gjennom applikasjonen for iOS og Android og via nettstedet (www.asthmatuner.com).
  5. En forutsetning for levering av tjenesten er (i) at Brukeren har en smarttelefon som støtter Tjenesten og (ii) at Brukeren ved den første innloggingen elektronisk godtar MediTuners til enhver tid gjeldende tjenestevilkår. Hvis Brukeren ikke aksepterer vilkårene for bruk eller nødvendig informasjon ikke er tilgjengeliggjort for MediTuner, er ikke MediTuner pålagt å levere Tjenesten.

 2. BRUKERREGISTRERING
  1. For å bruke Tjenesten laster Brukeren ned Applikasjonen og kan deretter registrere brukerinformasjonen sin og opprette en Brukerkonto etter å ha verifisert identiteten sin i Applikasjonen. Ved slik registrering godtar Brukeren disse vilkårene for bruk.
  2. For å registrere seg for tjenesten, må Brukeren ha sin egen telefonnummer og en registrering kan bare være til personlig bruk. Imidlertid har personen som er foresatt for et barn rett til å bruke tjenesten ved å opprette en konto for barnets konto. De samme vilkårene for bruk gjelder kontoer som er opprettet for barn.

 3. BRUKERS ANSVAR
  1. Brukeren forplikter seg til:
   1. å ikke bruke Tjenesten til noe annet formål enn personlig egenoppfølging eller astmabehandling og bare i tilfeller der Brukeren er autorisert i henhold til “brukerregistrering” ovenfor;
   2. å varsle MediTuner umiddelbart via support@asthmatuner.com hvis Brukeren mistenker at en annen person har fått tilgang til Brukerens tofaktorautentisering eller til Brukerens innlogging på annen måte;
   3. å rapportere eventuelle avbrudd eller feil i Tjenestens tilgjengelighet til MediTuners kundeservice ved første anledning via support@asthmatuner.com;
   4. å registrere riktig informasjon i forbindelse med brukerregistrering og til å holde sin Brukerkonto oppdatert gjennom hele avtaleperioden slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv .;
   5. å ikke spre eller på annen måte overføre data eller informasjon som (i) Brukeren ikke har rett til å formidle i henhold til lov eller kontrakt; (ii) krenker, bidrar til eller oppfordrer andre til å krenke åndsverk eller bedriftshemmeligheter; (iii) inneholder virus, trojanere, Internett-ormer, og annen skadelig programvare eller kode, eller som på annen måte kan skade eller negativt påvirke Tjenesten, eller (iv) på annen måte forårsake skade eller annen ulempe for MediTuner eller en potensiell tredjepart.

 4. BRUKERS RETTIGHETER
  1. Brukeren har rett til å avslutte tjenesten når som helst uten grunn ved å avregistrere Brukerenkontoen.
  2. Hvis Brukeren som forbruker har klager på hvordan vilkårene for bruk blir behandlet og vi ikke er enige, kan brukeren kontakte Europakommisjonens nettsted www.arn.se for alternativ tvisteløsning angående forbrukernes nettkjøp.

 5. MEDITUNERS ANSVAR
  1. Det påhviler MediTuner å sørge for at tjenesten oppfyller myndighetskravene som stilles til medisinsk utstyr av dagens standard.
  2. MediTuner er ansvarlig for funksjonen og kvaliteten på Tjenesten og forplikter seg til å gi rimelig teknisk support til Brukeren.
  3. MediTuner gir ingen representasjoner eller garantier, inkludert (men ikke begrenset til) garantiene eller fremstillingene av tjenesten utover det som uttrykkelig er angitt i vilkårene for bruk.
  4. MediTuner skal under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor Brukere for skader som følge av levering av Tjenesten, verken direkte eller indirekte, med mindre annet er gitt av gjeldende obligatorisk lovgivning.
  5. MediTuner er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av Tjenesten, tekniske forstyrrelser eller tap av data, med mindre gjeldende lovgivning krever dette. MediTuner er ikke forpliktet, unntatt når de overholder gjeldende lovgivning, å betale kompensasjon til brukeren på grunn av feil, mangler, tap av data eller annet kontraktsbrudd fra MediTuner.

 6. IMMATERIELLE RETTIGHETER
  1. Alle immaterielle rettigheter til Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, videreutvikling eller annen behandling eller modifisering av denne, tilhører MediTuner.
  2. Brukeren forplikter seg til å ikke gjøre Tjenesten tilgjengelig for andre enn Brukeren selv uten samtykke fra MediTuner i samsvar med vilkårene og betingelsene som er angitt i vilkårene for bruk.
  3. Brukeren har ikke rett til å gripe inn i Tjenesten eller til å fjerne eller gjøre endringer i varemerke, handelsnavn, copyrightangivelse eller annen merking ved markedsføring av Tjenesten. Brukeren har heller ikke rett til å endre, supplere, dekompilere eller sette sammen applikasjonen for å gjengi sin kildekode i større grad enn det som kreves i åndsverkloven.
  4. Brukeren skal ved første anledning informere MediTuner om overtredelse eller mistanke om brudd på MediTuners immaterielle rettigheter til Tjenesten. MediTuner har ingen plikt til å forsvare slike rettigheter.

 7. OPPSIGELSE
  1. Vilkårene for bruk gjelder inntil videre. MediTuner og Brukeren har hver for seg rett til å avslutte avtalen når som helst, MediTuner har en oppsigelsesperiode på en (1) måned.
  2. Hvis Brukeren ønsker å avslutte Tjenesten, bør Brukeren kontakte sin behandlende lege eller MediTuner på support@asthmatuner.com for kansellering av kontoen. I tilfelle slik oppsigelse, skal MediTuner omgående slette den avsluttede brukerkontoen og fjerne all tilhørende og Brukerens personopplysninger (med mindre gjeldende lov krever noe annet), i samsvar med gjeldende retningslinjer for personopplysninger.
  3. Oppsigelse av vilkårene for bruk skal ikke påvirke noen parts rettigheter og plikter som oppstår før datoen for oppsigelsen.
  4. Hvis MediTuner anser at Brukeren misbruker Tjenesten, kan Brukeren øyeblikkelig bli suspendert og MediTuner har rett til å umiddelbart si opp vilkårene for bruk. I dette tilfellet vil Brukeren bli varslet skriftlig om at slike tiltak er iverksatt.
  5. MediTuner kan når som helst, uten forhåndsvarsel eller godkjenning av Brukeren, endre utformingen av Tjenesten og dens funksjoner, eller slutte å levere Tjenesten.

 8. ENDRINGER OG OVERFØRING
  1. MediTuner har rett til å gjøre endringer i disse bruksvilkårene, og i så fall publisere de nye bruksvilkårene på asthmatuner.com/support/instructions. MediTuner vil varsle Brukeren om disse endringene og innhente samtykke fra Brukeren for de nye bruksvilkårene.
  2. Salg av MediTuner eller overføring av rettighetene til varene og Tjenesten, inkludert alle relaterte rettigheter og plikter, til en tredjepart kan skje uten varsel eller godkjenning av Brukeren.

 9. TVIST OG GJELDENDE LOV
  1. Vilkårene i avtalen skal tolkes og anvendes i samsvar med svensk lov. Tvister som oppstår som følge av vilkårene for bruk avgjøres av Retten. Mer informasjon om dette finner du på www.asthmatuner.com.
RETTNINGSLINJER FOR PERSONVERN – ASTHMATUNER

INNLEDNING

MediTuner AB, 556982-8295 ("MediTuner") behandler personopplysninger i MediTuners system AsthmaTuner. AsthmaTuner er et patentsøkt digitalt støttesystem for egenbehandling og egenoppfølging av astma og som gir astmatikere ("Brukeren") en individuelt tilpasset behandlingsanbefaling (heretter kalt "Tjenesten") som kan leveres av brukerens behandlende lege ("Behandler").

MediTuner er personopplysningsansvarlig for personopplysninger som brukeren gir direkte gjennom tjenestens "Brukerkonto" og etterfølgende behandling av personopplysninger som finnes i Brukerkontoen.

Hvis brukeren godtar en forespørsel fra Behandler om å koble pasientens brukerkonto til Behandlerens konto i tjenesten ("Behandlerkonto") er Behandler ansvarlig for behandling av personopplysninger som finnes i Behandlerkonto, og MediTuner behandler personopplysningene som assistent av personopplysninger i forhold til den respektive Behandleren.

MediTuner forplikter seg til å behandle brukerens personopplysninger i samsvar med gjeldende lov og, hvor relevant, leverandørens instruksjoner og å ta passende tekniske og organisatoriske tiltak som er avtalt og påkrevd for å beskytte dataene som behandles mot uautorisert tilgang, ødeleggelse og endring.

Hensikten med behandlingen av personopplysninger er å tilby Tjenesten, d.v.s. AsthmaTuner som gir astmatikere en individuelt tilpasset behandlings-anbefaling. I tillegg kan personopplysninger brukes til markedsføringsformål, for eksempel å sende ut nyhetsbrev.

Hvis Brukeren har spørsmål angående MediTuners behandling av personopplysninger, kan Brukeren kontakte MediTuner for svar. Informasjon om hvordan du / Brukeren kontakter MediTuner finner du under overskriften "Kontaktinformasjon" nedenfor. For spørsmål angående Behandlerens behandling av brukerens personlige data, vennligst se til respektive Behandler.

OMFANG AV PERSONVERNERKLÆRING

Hvem gjelder personvernerklæring

Denne personvernerklæringen (heretter kalt " Personvernerklæring") gjelder personer som registrerer en brukerkonto på AsthmaTuner. Brukeren trenger ikke å oppgi noen personlig informasjon, men MediTuner vil ikke kunne tilby tjenesten hvis du / Brukeren ikke gir nødvendig personlig informasjon og sensitiv personlig informasjon (se definisjonene nedenfor).

Når gjelder Personvernerklæring?

Personvernerklæringen er designet for at Brukere av Tjenesten skal føle seg sikre på at MediTuner behandler Brukerens personopplysninger i samsvar med gjeldende Personvernlovgivning. Personvernerklæring gjelder behandlingen av personopplysninger som MediTuner utfører som kontrollør av personopplysninger og til de formål som er angitt i overskriften nedenfor.

Når gjelder ikke Personvernerklæring?

Personvernerklæring gjelder ikke for Behandlerkonto i tjenesten. I disse tilfellene er de som nevnt ovenfor Behandler ansvarlig for behandling av personopplysninger, og MediTuner behandler Brukerens Personopplysninger som assistent av personopplysninger i forhold til den respektive Behandleren. I slike tilfeller blir du / Brukeren bedt om å søke informasjon om hvordan personopplysninger behandles av din Behandler.

Personvernerklæring gjelder ikke tredjeparts nettsteder eller systemer som ikke eies eller administreres av MediTuner. MediTuner har ikke vurdert disse systemene, nettstedene eller andre nettsteder som inneholder lenker til MediTuner sitt nettsted. Personvernerklæring gjelder ikke for behandling av personopplysninger som oppstår på slike nettsteder, og MediTuner er ikke ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på nettsteder som ikke er en del av MediTuners nettstede. Brukeren bør derfor gå nøye gjrnnom dette nettstedets retningslinjer for personopplysninger før Brukeren oppgir sine personopplysninger.

PERSONLIGE DATA SOM BEHANDLES

Personopplysninger betyr enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person som er i live. Tjenesten kan inneholde personopplysninger knyttet til brukerens identifikasjon (navn og personnummer), kontaktinformasjon, helseopplysninger, referanseverdier (f.eks. kjønn og vekt), data om omgivelser og miljø (f.eks. geografisk beliggenhet), forbindelser (f.eks. informasjon om Brukerens pårørende) og distribusjon (for eksempel Brukerens adresse). (samlet heretter "Personopplysninger").

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Sensitive Personopplysninger er informasjon som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske oppfatninger eller medlemskap i fagforeninger, samt Personopplysninger som gjelder helse eller sexualliv(heretter "Sensitive Personopplysninger"). Helseopplysninger kan f.ekss være fravær på grunn av sykdom, sykdom, behandling og legebesøk.

Innenfor rammen av Tjenesten kan MediTuner behandle Sensitive Personopplysninger som består av informasjon om Brukerens astma, annen informasjon relatert til Brukerens helsetilstand og informasjon om Brukerens etnisitet.

SAMTYKKE

Når du / Brukeren melder seg inn i Tjenesten, samtykker du i at MediTuner bruker og behandler Brukerens Personopplysninger og Sensitive Personopplysninger som beskrevet i Personvernerklæring, se punkt 1 nedenfor.

Brukeren kan trekke tilbake sitt samtykke når som helst. Imidlertid, hvis du / Brukeren trekker tilbake samtykke, vil Tjenesten ikke lenger bli gitt til deg / Brukeren.

HVA BRUKER MEDITUNER PERSONLIGE DATA?

For formål 2 ovenfor blir bare anonymiserte data behandlet. For formål 3 ovenfor behandles ingen Sensitive Personopplysninger.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

For formål 1 ovenfor behandler MediTuner Brukerens Personopplysninger basert på Brukerens samtykke.

For formål 2 ovenfor behandler MediTuner bare anonymisert informasjon, noe som betyr at informasjonen ikke skal anses som Personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning. Derfor trenger MediTuner ikke gi noe juridisk grunnlag for dette formålet.

For formål 3 ovenfor behandler MediTuner Brukerens Personopplysninger basert på deres berettigede interesse i å kunne markedsføre tjenesten, samt sende nyhetsbrev til brukeren og gi brukeren oppdateringer om tjenesten. I disse tilfellene har MediTuner gjort en interesseavveining, der MedTuner bl.a. har påsett at kun begrensede kategorier av Personopplysninger blir behandlet for dette formålet, og at Brukeren kan motsette seg denne behandlingen når som helst.

INFORMASJON TIL ANDRE

Personlopplysninger gitt av Brukeren til Brukerkontoen vil, når det gjelder, bli gjort tilgjengelig for Behandleren gjennom Behandlerkontoen. I tillegg vil MediTuner ikke, uten Brukerens tillatelse, avsløre Brukerens Personopplysninger til andre enn det som følger av denne Personvernerklæring.

MediTuner vil ikke avsløre Brukerens Personopplysningertil tredjepart for kommersiell bruk.

MediTuner kan bruke uavhengige tjenesteleverandører for tjenester relatert til tjenesten. Disse leverandørene kan håndtere Personopplysninger og trenger noen ganger begrenset tilgang til Personopplysninger samlet inn for Tjenesten. MediTuner vil alltid tilstrebe å begrense slik tilgang til Personopplysninger og bare dele informasjon som er rimelig nødvendig for at leverandører kan gjøre jobben sin eller levere sine tjenester. MediTuner vil også kreve at disse leverandørene (i) beskytter ditt / ditt barns Personopplysninger i samsvar med denne Personvernerklæring og (ii) ikke bruker eller avslører ditt / ditt barns Personopplysninger til noe annet formål enn å tilby tjenesten.

I tilfelle leverandører behandler personopplysninger på MediTuners vegne, som en såkalt personopplysningsassistent, vil MediTuner inngå en avtale med leverandøren om å regulere behandlingen av personopplysninger, i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

Brukerens Personopplysninger kan overføres eller overgis til en kjøper eller potensiell kjøper ved salg, overlating eller annen overføring av hele eller deler av MediTuners virksomhet eller eiendeler i den grad det er tillatt i gjeldende databeskyttelseslovgivning.

OVERFØRINGER TIL TREDJELAND

MediTuner vil ikke overføre brukerpersonlige data til tredjeland (dvs. et land utenfor EU / EØS).

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRING

MediTuner forbeholder seg retten til å revidere denne Personvernerklæring fra tid til annen. Datoen for den siste endringen er oppgitt på slutten av personvernreglene. Hvis MediTuner gjør endringer i Personvernerklæring, vil MediTuner publisere disse endringene på www.asthmatuner.com. Brukeren blir derfor anbefalt å lese denne Personvernerklæring regelmessig for å ta med seg eventuelle endringer.

Hvis MediTuner modifiserer Personvernerklæring på en måte som er vesentlig forskjellig fra det som ble oppgitt da brukerens samtykke for Personopplysninger behandlet for formål 1 (se over) ble samlet inn, vil MediTuner varsle om disse endringene og om nødvendig skaffe nytt samtykke til MediTuner for behandling av personopplysninger for første formål.

SLETTE DATA

Brukerens Personopplysninger blir ikke beholdt lenger enn nødvendig for behandlingen og MediTuner vil slette Personopplysningene på en måte som følger gjeldende lovgivning.

RETT TIL Å BE OM INFORMASJON

Brukeren har også rett til å motta en kopi av Personopplysningene som behandles (registerutdrag) uten omkostninger. For eventuelle ekstra kopier kan MediTuner kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnader. Retten til en kopi skal ikke ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.

Brukeren har rett til å be om at MediTuner korrigerer Personopplysninger som er feil eller ufullstendig. Hvis Brukeren viser at grunnlaget for hvorfor Personopplysningene behandles ikke lenger er tilstede, nødvendig eller rimelig under omstendighetene, vil de relevante Personopplysningene bli slettet, med mindre det er noen lovbestemmelser som spesifiserer annet.

Brukeren har rett til å trekke tilbake samtykke for videre behandling av Personopplysningene MediTuner behandler med et slikt juridisk grunnlag ("retten til å bli glemt").

Brukere har også rett til å overføre Personopplysningene som de selv har sendt til MediTuner til en annen personopplysningsansvarlig (rett til dataportabilitet), samt å sende inn eventuelle klager til Datatilsynet.

Brukeren har rett til å gjøre innvendinger mot behandlingen av Personopplysninger basert på interesseavveining som juridisk grunnlag. I dette tilfellet vil MediTuner slutte behandlingen dersom MediTuner ikke er i stand til å vise til overbevisende legitime grunner for behandling som vurderer Brukerens interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen av Personopplysninger utføres for etablering, utøvelse eller forsvar for rettskrav.

SIKKERHET

MediTuner foretar alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er nødvendige for å beskytte dine Personopplysningermot uautorisert tilgang, endring eller ødeleggelse. Imidlertid innebærer det alltid en risiko for å avsløre Personopplysninger gjennom digitale kanaler, da det ikke er mulig å beskytte teknologisystemer fullstendig mot inntrengingr.

KLAGE

Hvis brukeren har en klage på MediTuners behandling av Personopplysningene, har Brukeren muligheten til å varsle til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet. I dette tilfellet er du også velkommen til å kontakte MediTuner.

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål om MediTuner personvernregler eller om MediTuners behandling av personopplysninger, kan du kontakte:

MediTuner AB, org. 556982-8295
Kontakt: Eric Alhanko
Box 3161, 10363 Stockholm, Sweden
info@medituner.se